36
  • Admin
  • 07 سپتامبر 19
  • کتاب و PDF
  • هیچ نظر
آموزش مفاهیم دینی و آداب معاشرت به کودکان

آموزش مفاهیم دینی و آداب معاشرت به کودکان

این فایل های آموزشی آموزش مفاهیم دینی و آداب معاشرت به کودکان با استفاده از شیوه های نوین تصویرگری و با مشاوره از کارشناسان علوم دینی ، اجتماعی و روان شناسان در حوزه کودک و با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و تولید شده است.